ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Free webinar

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ Free webinar

สถานศึกษาสายอาชีพหลักสูตรไมซ์เตอร์ ประเทศเกาหลีใต้

ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : @EEFthailand และ @EEF Inter-Forums

โดยมีล่ามแปลภาษาตลอดงาน

หมายเหตุ : สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น.