คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน โดยมี ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้1. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร อดีตอธิการบดี มรภ.พระนคร และข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการ) ปัจจุบันดำรงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อดีตอธิการบดี มรภ.พระนคร และข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการ)ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 13.00 น.