ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ( University as Marketplace

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565

วันที่ 19 มีนาคม 2565
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสานมิตร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน เวลา 9.00 – 12.00 น.
กลุ่มอาชีพชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ ผลิตภัณฑ์กระเป๋า เวลา 14.00 – 16.00 น.

วันที่ 20 มีนาคม 2565
วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลอง กลุ่มอาชีพแม่บ้านบาติกมัดย้อม ชุมชนบ้านคู่คลอง แขวงคลองชักพระ เขตตลิ้งชัน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

กลุ่มงานที่ลงพื้นที่
กลุ่มงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานผลิตชาใบหม่อน
กลุ่มงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และโลโก้
กลุ่มงานการทำตลาดออนไลน์