ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ( University as Marketplace

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.

กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่
สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสานมิตร (ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน)

กลุ่มงานที่ลงพื้นที่
กลุ่มงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานผลิตชาใบหม่อน