โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับคณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพของสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแห้งด้วยบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า กรณีศึกษา กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตกะปิ สมุทรสาคร จำกัด และส่งมอบงานในวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยทีมคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

 อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา มาศมาลัย สาขาวิชาการบัญชี
 อาจารย์อาภา วรรณฉวี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

          และได้นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 The 4th INTERNATIONAL MULTICONFERENCE OF MANAGEMENT SCIENCE 2020 (IMMS 2020), THEME “THE MANAGEMENT OF INNOVATION FOR COMMUNITY DEVELOPMEMT ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๗ คณะวิทยาการจัดการ