สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการฝึกวิชาชีพด้านการทำอาหาร

ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหารได้รับเชิญเป็นวิทยาการอบรมการฝึกวิชาชีพด้านการทำอาหาร ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1

การฝึกอาชีพในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดฝนรูปแบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินด้านการทำอาหารพร้อมทาน
การบรรยายหัวข้อวิชาอุปกรณ์การครัวจากอาจารย์ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่ หลักการประกอบอาหารโดยอาจารย์ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต สูตรมาตรฐาน
โดยอาจารย์วิชชุมา เตชะสิริวิชัย สุขลักษณะในการประกอบอาหารโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ การตลาดและการจำหน่ายอาหาร
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ การตกแต่งอาหารโดยอาจารย์สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร การฝึกทำอาหารเมนูหมูสะเต๊ะ ไก่ทอดซอสเกาหลี ผัดไทกุ้งสด
เห็ดเข็มทองและพล่าเห็ดเข็มทอง

ภาพ/ข่าว/ออกแบบ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑