โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยระยะที่ 2

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ อาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์