ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ได้รับรางวัล Excellence Award จากนิทรรศการ International Art, Design and Architecture Exhibition 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล Excellence Award จากนิทรรศการ International Art, Design and Architecture Exhibition 2022 จากผลงานการออกแบบ “Verse Table” จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565
ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน