กิจกรรมโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อเรื่อง: การพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และรองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ในการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมการเขียนหัวข้อวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ให้แก่คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานเปิดพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 24 (อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม)  ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา