คณาจารย์ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบเงินสมทบแก่กองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19

คณาจารย์ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมอบเงินสมทบจำนวน 13,800 บาท แก่กองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19


          โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน และรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบเงินแก่กองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19