ดาวน์โหลด

#ชื่อเอกสารประเภทเอกสาร
1ประวัติและความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะดาวน์โหลด
2แบบฟอร์มการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณคณะดาวน์โหลด
3แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)คณะดาวน์โหลด
4แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564คณะดาวน์โหลด
5แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565คณะดาวน์โหลด
6แบบขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะดาวน์โหลด
7ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (PDF)คณะดาวน์โหลด
8ใบลาพักผ่อน (PDF)คณะดาวน์โหลด
9โครงสร้างบริหารคณะคณะดาวน์โหลด
10แบบฟอร์มการเขียนโครงการคณะดาวน์โหลด
11แบบประเมินบทความทางวิชาการอื่นๆดาวน์โหลด
12แบบ ป.มบส. 1 รอบ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)แบบประเมินอาจารย์ดาวน์โหล
13แบบ ป.มบส. 2 รอบ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)แบบประเมินอาจารย์ดาวน์โหล
14แบบ ป.มบส. 3 รอบ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)แบบประเมินอาจารย์ดาวน์โหลด
15แบบ ป.มบส. 3 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)แบบประเมินอาจารย์ดาวน์โหลด
16แบบ ป.มบส. 2 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)แบบประเมินอาจารย์ดาวน์โหลด
17แบบ ป.มบส. 1 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)แบบประเมินอาจารย์ดาวน์โหลด
18แบบ ป.มบส. 1 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (สายวิจัย)แบบประเมินอาจารย์ดาวน์โหลด
19แบบ ป.มบส. 1 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (สายสอน)แบบประเมินอาจารย์ดาวน์โหลด
20แบบรายงานรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 2.2564แบบประเมินอาจารย์ดาวน์โหลด
21โครงการสัปดาห์เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค)กิจกรรมดาวน์โหลด
22โครงการชุมชนน้ำใส อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมดาวน์โหลด
23โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลนฯกิจกรรมดาวน์โหลด
24หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการฯ (PDF)ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
25วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2วารสารดาวน์โหลด
26หน้าปกวารสารวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1วารสารดาวน์โหลด
27ประกาศรายชื่อ รอบบริการวิชาการรอบที่ 1 ครั้งที่ 3ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
28วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1วารสารดาวน์โหลด
29วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2วารสารดาวน์โหลด