# ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ประวัติและความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ ดาวน์โหลด
2 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) คณะ ดาวน์โหลด
3 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ ดาวน์โหลด
4 แบบ ป.มบส.-1 (๑ เมษา ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) คณะ ดาวน์โหลด
5 แบบขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดาวน์โหลด
6 แบบ ป.มบส.-1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) คณะ ดาวน์โหลด
7 แบบฟอร์มการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ คณะ ดาวน์โหลด
8 แบบ ป.มบส.-3 คณะ ดาวน์โหลด
9 โครงสร้างบริหารคณะ คณะ ดาวน์โหลด
10 ใบลาพักผ่อน (PDF) คณะ ดาวน์โหลด
11 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (PDF) คณะ ดาวน์โหลด
12 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ คณะ ดาวน์โหลด
13 แบบ ป.มบส.-2 คณะ ดาวน์โหลด
14 แบบประเมินบทความทางวิชาการ อื่นๆ ดาวน์โหลด
15 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลนฯ กิจกรรม ดาวน์โหลด
16 โครงการชุมชนน้ำใส อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ดาวน์โหลด
17 โครงการสัปดาห์เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค) กิจกรรม ดาวน์โหลด
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการฯ (PDF) ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด