บริการวิชาการ ณ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวักสมุทรสาคร          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ "การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำในตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นโครงการตามพระราชดำริ" นำทีมโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมีจุดปรสงค์ เพื่อการสร้างสะพานไม้ไผ่สำหรับใช้เป็นเส้นทางการปลูกป่าโกงกางบริเวณป่าชายเลน เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆ และทาสีและออกแบบผนังอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อให้แหล่งการเรียนรู้มีความสวยงาม สามารถต้อนรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในอนาคต