มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำร่องปฏิรูปหลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ร่วมกับเอกชน ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำร่องปฏิรูปหลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์

 

          สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำร่องประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการบริการขนส่งและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ไทย ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน และทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และนำร่องปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ตามความก้าวหน้าของโลกยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

 

          ในการนี้มี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย และ คุณธนวัฒน์ บุญพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอนวานซ์เซนเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามในโครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีการเรียนรู้ทักษะด้านวิชาชีพในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ควบคู่กับความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยี ให้เท่าทันกระแสของการนำเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมการขนส่งใหม่ๆ หนึ่งในหน้าที่ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

 

Cr. : mthai.com