แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่มีต่อการจัดการเรียน การสอน ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562แบบประเมินนี้ใช้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีต่อการจัดการเรียน การสอน ระบบออนไลน์  ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาสามารถทำการประเมินได้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 ตามลิงค์ ด้านล้างนี้
https://forms.gle/URXsYNR8dKz4ivgH8