วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด้จ                    ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด้จ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) และป็นวารสารสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และรวบรวมผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทางด้านอาหารและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง