วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์)
ซึ่งมีวัตถุประสางค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ บทความ และงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ และยกระดับวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล (TCI) และเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอสำหรับใช้อ้างอิงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์แลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในเชิงวิชาการ อันเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลผู้ให้ความสนใจ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่อยู่ลิงค์นี้ https://1th.me/Myidc