ติดต่อเรา

 

Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มบส.

สถานที่ : อาคาร 24 ชั้น M

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 5319

 

ร้องเรียน / ร้องทุกข์

 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริกการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ส่วนของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

→ วิทยาลัยการดนตรี

→ บัณฑิตวิทยาลัย

ส่วนของหน่วยงานภายใน

→ สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

กองบริหารงานบุคคล

กองคลัง

งานพัสดุ

→ กองกลาง

กองอาคารสถานที่

→ สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันขงจื้อ

ฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สมาคมศิลป์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการบริการทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย
    สำหรับนักศึกษาต่างชาติ