บริหาร/แผน

 

 

 
     

แผนยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2564

>>download<<

 

แผนยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

>>download<<