ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 

  • ปรัชญา

สร้างสรรค์องค์ความรู้ พัฒนาบัณฑิต ด้วยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

  • คติพจน์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา

 

  • ปณิธาน

สร้างบัณฑิต ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

  • เอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บัณฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ ๒๑ จิตสาธารณะ และพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

  • อัตลักษณ์ของบัณฑิต

-  มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-  มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิชาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางปัญญา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนางาน
และการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-  มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

-  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 

  • วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต

 

  • พันธกิจ

-  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การวิจัย และทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ คุณธรรมและมีจริยธรรม

-  ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้
และผลิตผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

-  มุ่งให้บริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แก่ชุนชนและท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

-  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

-  มุ่งการบริหารจัดการ ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล

 

  • ค่านิยมร่วมองค์กร

E =      Excellence               สู่ความเป็นเลิศ

I =      Innovation                สร้างสรรค์นวัตกรรม

T =     Team work               การทำงานร่วมกัน

S =     Success                   มุ่งสู่ความสำเร็จ

 

  • ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)

 

 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน

จุดแข็ง  (Strengths)

- มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม

- มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง

- มีการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

- มีความทันสมัยของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และสิ่งอำนวยความสะดวก

- สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ

- ทำเลที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา

จุดอ่อน  (Weaknesses)

- บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีจำนวนน้อย

- มีผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติน้อย

- จำนวนงานวิจัยต่อกับจำนวนอาจารย์น้อยกว่าเกณฑ์

- อาจารย์ต้องทำงานธุรการสาขา ไม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก

โอกาส  (Opportunities)

- ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- มีทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจำนวนมาก

- หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามยุทธศาสตร์ชาติ

- มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

- มีหลักสูตรสหกิจศึกษา

อุปสรรค  (Threats)

- จำนวนประชากรเกิดน้อย ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาของคณะฯ

- ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง

- ระบบการรับนักศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

- มีอัตราการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำสูง

- สภาพพื้นที่รอบข้างมหาวิทยาลัยแออัด บรรยากาศไม่น่าเรียน

- งบประมาณที่ถูกจัดสรรน้อย เนื่องจากเป็นคณะที่อยู่นอกโครงสร้างของการบริหารของมหาวิทยาลัย

- การขยายตัวของระบบการจัดการเรียนการสอนนอกระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น