ผู้บริหาร

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผศ.ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์
รองคณบดี ฝ่ายแผนและงบประมาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ์
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม