ฝ่ายงาน

 


นายคมกฤช บัวแก้ว
หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

 
       

นางสาวดารุนี วานิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาการ


นางสาวกัณจฐาภรณ์ ทองพิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ


นายวีรพงษ์ แสนพัก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณและแผน
และงานประกันคุณภาพการศึกษา