วิจัย/วารสาร/บทความ

รายละเอียดและการเตรียมบทความ

             วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีบ้านสมเด็จ มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางในเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์การจัดการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรมศาสตร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอาหารและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1. วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์

              วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ บทความ และงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่น่าสนใจ และยกระดับวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล (TCI) เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในเชิงวิชาการให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อันจะเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลผู้ให้ความสนใจ

2. กำหนดออก

ปีละ 2 ฉบับ ( ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม)

3. บทความที่รับตีพิมพ์

3.1 บทความวิจัย

3.2 บทความวิชาการ

3.3 บทความปริทัศน์

3.4 บทความวิจารณ์หนังสือ

3.5 บทความอื่นๆ

          เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์และเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น

4. การส่งบทความ

4.1 ส่งบทความมาที่กองบรรณาธิการตามที่อยู่ดังนี้

กองบรรณาธิการ“วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

เลขที่ 1061 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600

อาคาร 24 ชั้น M

E-mail: journal.en@bsru.ac.th

โทรศัพท์: 02-473-7000 ต่อ 5319

4.2 เมื่อได้รับบทความแล้วบรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความ

4.3 ทุกบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นทั้งภายในและภายนอกจำนวน 2-3 คน ซึ่งผู้ถูกประเมินจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินบทความทั้งนี้กองบรรณาธิการมีการให้ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขบทความก่อนตีพิมพ์

4.4 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับวารสารจำนวน 2 เล่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5. กำหนดการวันและเวลา

เปิดรับบทความ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ 1 กันยายน 2563 – 10 กันยายน 2563
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 11 กันยายน 2563– 15 ตุลาคม 2563
แก้ไขบทความ 16 ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563
ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 15 พฤศจิกายน 2563
จัดพิมพ์เล่มและพิมพ์วารสาร 16 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
กำหนดออกวารสารปฐมฤกษ์ 31 ธันวาคม 2563
E-mail: journal.en@bsru.ac.th  

 

6. รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ

6.1 แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK

6.2 จำนวนหน้าทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด B5

6.3 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ด้านบน 2.5 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. ด้านซ้าย 2.5 ซม. ด้านขวา 2.0 ซม.

6.4 ชื่อเรื่อง (Title) ใช้อักษรตัวหนาขนาด 20 pt จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

6.5 ชื่อผู้เขียน (Author) ใช้อักษรขนาด 16 pt จัดต่อจากชื่อเรื่องชิดขวา ระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน หากมีผู้เขียนร่วมต้องระบุให้ครบถ้วนถัดจากชื่อของผู้เขียน

6.6 บทคัดย่อ (Abstract) ใช้อักษรปกติ ขนาด 18 pt (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาในบทคัดย่อ ขนาดอักษร 16 ไม่เกิน 300 คำ พิมพ์ 1 คอลัมน์

6.7 ที่อยู่และสังกัดของผู้เขียน (Affiliation) ใช้อักษรปกติขนาด 14 pt ประกอบด้วยสาขาวิชา ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัดของผู้เขียนและนักวิจัย จัดริมซ้ายของหน้ากระดาษและใส่หมายเลขด้านหน้าบนที่อยู่ เช่น 1ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

6.8 เนื้อหา (Content) ใช้อักษรปกติขนาด 16 pt ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆของบทความ ได้แก่ บทนำ วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา กิตติกรรมประกาษ เอกสารอ้างอิง การพิมพ์ส่วนเนื้อหาขนาดตัวอักษร 16 pt พิมพ์ 2 คอลัมน์

6.9 บรรณานุกรม (Bibliography) ใช้อักษรขนาด 16 pt จัดพิมพ์แบบชิดซ้าย โดยมีรายการอ้างอิงในเนื้อหาตรงกับรายการอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.10 การเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบเอพีเอ (APA-American Psychological Association: APA 6th Edition) บรรณานุกรมไม่ควรมีน้อยกว่า 5 แหล่งและรวมทั้งหมดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ B5

6.11 ชื่อตาราง ชื่อตาราง/แผนภูมิ/รูปภาพ ขนาดอักษร 16 pt ควรมีภาพที่ชัดเจน ระบุชื่อไฟล์และเรียงลำดับหมายเลขชื่อไฟล์ตรงกับรูปในบทความ ไฟล์รูปชนิด TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2 MB

 

 

 

บทความทางวิชาการ

           
แบบฟอร์มการเขียน Templete วารสารวิศวกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2            >>Click<<
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล สาระวงศ์ 1/63    2/63  1/64 อาจารย์หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ 1/63    2/63 1/64
ดร.อัจฉรา ผ่องพิทยา 1/63    2/63  1/64 อาจารย์จาตุรงค์ สาระวงศ์ 1/63    2/63 1/64
อาจารย์ชุมพล อินทร์มณี 1/63    2/63  1/64 อาจารย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารย์ 1/63    2/63 1/64
อาจารย์สร้อยสุดา เลาะหมุด 1/63    2/63  1/64 อาจารย์อัญญา อำไพ 1/63    2/63 1/64
           
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          
อาจารย์พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์ 1/63    2/63  1/64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ รนต์ละออง 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษิต ทินนาม 1/63    2/63  1/64 อาจารย์พลกฤต กลั่นแก้วดำรง 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชฎา ผลพูล 1/63    2/63  1/64      
           
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน 1/63    2/63  1/64 อาจารย์นทวีร์ ไชยจำ 2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศวัจน์ ชีววรนนท์ตรี 1/63    2/63  1/64 อาจารย์พิเชฐ มีมะแม 2/63 1/64
อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ์ 1/63    2/63  1/64      
           
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ 1/63    2/63  1/64 อาจารย์วิชชุมา เตชะสิริวิชัย 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ 1/63    2/63  1/64 อาจารย์ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต 1/63    2/63 1/64
อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร 1/63    2/63  1/64 อาจารย์ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่ 1/63    2/63 1/64
อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ 1/63    2/63  1/64 อาจารย์สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร 1/63    2/63 1/64
           
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์          
ดร.ฉมาธร กุยศรีกุล 1/63    2/63  1/64 อาจารย์นณพ ซ้ายสุวรรณ 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ 1/63    2/63  1/64 อาจารย์บุริม นิลแป้น 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา สำราญหันต์ 1/63    2/63  1/64      
           
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต          
อาจารย์สุรพงษ์ รามัญจิตต์ 1/63    2/63  1/64 อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัจน์ มีสุข 1/63    2/63  1/64 อาจารย์นทวีร์ ไชยจำ 1/63  1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน 1/63    2/63  1/64 อาจารย์วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์ 1/63    2/63  1/64
           
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย 1/63    2/63  1/64 อาจารย์ชัชนันท์ อินทร์เอี่ยม 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย พงษ์สนาม 1/63    2/63  1/64 อาจารย์นฏกร สิริมงคลกาล 1/63    2/63 1/64
อาจารย์ธิดาธิป หารชุมพล 1/63    2/63  1/64 อาจารย์ประจักษ์ บุญภักดี   1/64
           
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันต์ เมืองเหนือ 1/63    2/63  1/64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์ 1/63    2/63  1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพณัช พวงมาลี 1/63    2/63  1/64 ผู่้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ 1/63    2/63  1/64      
           
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ 1/63    2/63  1/64 ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ 1/63    2/63  1/64 อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี 1/63    2/63 1/64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชนิรันดร์ ดวงชัย 1/63    2/63  1/64 อาจารย์พิเชฐ มีมะแม 1/63 1/64