สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน

Website : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน
Facebook : วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน บ้านสมเด็จ

ประธานสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ รนต์ละออง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
Tel : 0891256488
E-mail : [email protected]
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชฏา ผลพูล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)

Tel : 0639414959
E-mail : [email protected]
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ เสริมพงษ์พันธ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Eng.)
(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

E-mail : [email protected]
Profile

อาจารย์พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

Tel : 0851168018
E-mail : [email protected]
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาษิต ทินนาม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

Tel : 0866249145
E-mail : [email protected]
Profile

อาจารย์พลกฤต กลั่นแก้วดำรง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ)
Tel : 0815506131
E-mail : [email protected]
Profile

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                              25521741103342

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ          Bachelor of Technology Program in Industrial Engineering and Supply Chain Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                        เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อภาษาไทย                          ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                   Bachelor of Technology (Industrial Technology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                     B.Tech. (Industrial Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า  136 . หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        ไม่น้อยกว่า        32       หน่วยกิต

     1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                          23       หน่วยกิต

                                  (1) กลุ่มวิชาภาษา                                                             9       หน่วยกิต

                                  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     7       หน่วยกิต

                                  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       6       หน่วยกิต

                                  (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                        1       หน่วยกิต

     1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                    ไม่น้อยกว่า          9        หน่วยกิต

                                 (1) กลุ่มวิชาภาษา                                   ไม่น้อยกว่า           3       หน่วยกิต

                                 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า           3       หน่วยกิต

                                 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า           3       หน่วยกิต

                2) หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไม่น้อยกว่า        98       หน่วยกิต

                          2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                              32       หน่วยกิต

                                     (1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยี
                                             อุตสาหกรรม                                                           14      หน่วยกิต

                                       (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี                                   18      หน่วยกิต

                              2.2)  วิชาเฉพาะด้าน                                      ไม่น้อยกว่า        60       หน่วยกิต

                                       2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาบังคับ                     24       หน่วยกิต

                                       2.2.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาเลือก  ให้เลือกวิชา เพียง 1 วิชาเอก                                         

                                                2.2.2.1) วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
                                                2.2.2.2) วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

                                      2.2.3) กลุ่มวิชาโครงงาน                                                  3       หน่วยกิต

                              2.3)  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                         6       หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                       ไม่น้อยกว่า            6      หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพสังคมและ
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ      

2) มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ  สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาในระดับสูงขึ้น

3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ทันสมัย สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไปทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

4) คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น   มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 เจ้าหน้าตรวจสอบคุณภาพ  ควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต

2 เจ้าหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต  ควบคุมการผลิต 

3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม

4 เจ้าหน้าควบคุมคลังสินค้าหรือคลังพัสดุในภาครัฐและเอกชน

5  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรม

6 เจ้าหน้าฝ่ายจัดหาสินค้า ทรัพยากรการผลิตในภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม

7 เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานคุณภาพ

8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง

9 ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอิสระ