ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชฏา ผลพูล
รองคณบดี ฝ่ายแผนและงบประมาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ์
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศวัจน์ ชีววรนนท์ตรี
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหารและวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ชัชนันท์ อินเอี่ยม
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม