บุคลากร

นายวีรพงษ์ แสนพัก

หัวหน้าสำนักงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณและแผน

และงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวดารุนี วานิ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวกัณจฐาภรณ์ ทองพิลา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

นายคมกฤช บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

นางสาวภัฑรีภรณ์ วงภูธร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการและงานวิจัย