คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้การต้อนรับที่ปรึกษาอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น

ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ Professor.Dr.Kou Yamada ที่ปรึกษาอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยกุนมะ (Gunma University) ประเทศญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมหารือในการจัดทำความความร่วมมือด้านการเรียนการสอน วิจัย เพื่อสานสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา