คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Version4.0

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA Version4.0 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายณ ห้องประชุมอาคาร 17 ชั้น 11