หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมอาหาร