ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

  • ปรัชญา

สร้างสรรค์องค์ความรู้ พัฒนาบัณฑิต ด้วยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • คติพจน์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา

  • ปณิธาน

สร้างบัณฑิต ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  • เอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บัณฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ ๒๑ จิตสาธารณะ และพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  • อัตลักษณ์ของบัณฑิต

–  มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

–  มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิชาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

–  มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางปัญญา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนางาน
และการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

–  มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

–  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

  • วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต

  • พันธกิจ

–  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การวิจัย และทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ คุณธรรมและมีจริยธรรม

–  ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้
และผลิตผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

–  มุ่งให้บริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แก่ชุนชนและท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

–  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

–  มุ่งการบริหารจัดการ ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล

  • ค่านิยมร่วมองค์กร

E =      Excellence               สู่ความเป็นเลิศ

I =      Innovation                สร้างสรรค์นวัตกรรม

T =     Team work               การทำงานร่วมกัน

S =     Success                   มุ่งสู่ความสำเร็จ

  • ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)

 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน

จุดแข็ง  (Strengths)

– มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม

– มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง

– มีการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

– มีความทันสมัยของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และสิ่งอำนวยความสะดวก

– สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ

– ทำเลที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา

จุดอ่อน  (Weaknesses)

– บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีจำนวนน้อย

– มีผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติน้อย

– จำนวนงานวิจัยต่อกับจำนวนอาจารย์น้อยกว่าเกณฑ์

– อาจารย์ต้องทำงานธุรการสาขา ไม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก

โอกาส  (Opportunities)

– ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

– มีทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจำนวนมาก

– หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามยุทธศาสตร์ชาติ

– มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

– มีหลักสูตรสหกิจศึกษา

อุปสรรค  (Threats)

– จำนวนประชากรเกิดน้อย ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาของคณะฯ

– ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง

– ระบบการรับนักศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

– มีอัตราการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำสูง

– สภาพพื้นที่รอบข้างมหาวิทยาลัยแออัด บรรยากาศไม่น่าเรียน

– งบประมาณที่ถูกจัดสรรน้อย เนื่องจากเป็นคณะที่อยู่นอกโครงสร้างของการบริหารของมหาวิทยาลัย

– การขยายตัวของระบบการจัดการเรียนการสอนนอกระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น