บุคลากร

นายวีรพงษ์ แสนพัก
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
งานรับสมัครนักศึกษา (บริการวิชาการ)
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นางสาวดารุณี วานิ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ

นายคมกฤช บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการและงานบุคคล

นางสาวทัตชญา ฉัตรลดาวงศ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

นายพงศกร พฤกษาชีวะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานโสตทัศนศึกษา

นางสาวอรญา ทองสิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ
งานวิจัยและวารสาร

นางสาวภัฑรีภรณ์ วงภูธร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ(สหกิจศึกษา)
งานวิจัยและวารสาร