สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

Website : สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

ประธานสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศวัจน์ ชีววรนนท์ตรี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

Tel : 092-614-6656
E-mail : [email protected]
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)

Tel : 081-400-0886
E-mail : [email protected]
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล บุญรักษ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

Tel : 085-025-2525
E-mail : [email protected]
Profile

อาจารย์พิเชฐ มีมะแม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

Tel : 081-6895273
E-mail : [email protected]
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นทวีร์ ไชยจำ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Tel : 096-880-0452
E-mail : [email protected]
Profile

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                              T20192105108476

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย                  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ              Bachelor of Technology Program in Industrial Management Technology (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                         เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อภาษาไทย                          ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                     Bachelor of Technology (Industrial Management Technology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                      B. Tech. (Industrial Management Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

              1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                                     19     หน่วยกิต

            1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                           10       หน่วยกิต

                        (1) กลุ่มวิชาภาษา                                                             3        หน่วยกิต

                        (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                           4        หน่วยกิต

                        (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                             3        หน่วยกิต

            1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า                                             9        หน่วยกิต

                        (1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                                             3        หน่วยกิต

                        (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า           3        หน่วยกิต

                        (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า           3        หน่วยกิต

            ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

                   2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                          51     หน่วยกิต

            2.1)  วิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                               18       หน่วยกิต

                      (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์              6      หน่วยกิต

                           บังคับเรียน       

                       (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี บังคับเรียน                     12      หน่วยกิต

ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

           2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                                                    30       หน่วยกิต

                     (ก) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาบังคับ     ไม่น้อยกว่า        12        หน่วยกิต

                        (ข) ให้เลือกเรียนวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า        15        หน่วยกิต

                       (ค) กลุ่มวิชาโครงงาน                                                         3       หน่วยกิต

           2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                     3       หน่วยกิต

              3) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า                                    6     หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพสังคมและ
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ      

2) มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ  สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาในระดับสูงขึ้น

3) คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

4) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น   มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

6) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต

2) บุคลากรในฝ่ายผลิตในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม

3) บุคลากรในฝ่ายบริหารในภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม

4) บุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน

5) บุคลากรในฝ่ายวางแผนควบคุมการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรม