สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

แผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักปรับปรุง พ.ศ.2565