ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิ
คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล
ที่ปรึกษาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ชัชนันท์ อินเอี่ยม
ที่ปรึกษาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย
รองคณบดี ฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัจน์ มีสุข
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล บุญรักษ์
รองคณบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ ปุณธนกรภัทร์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพและงานรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม