บริหาร/แผน

 
   
แผนยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2567
>>download<<
 แผนยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
>>download<<