สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้