สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

FACEBOOK : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

ประธานสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฏกร สิริมงคลกาล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)

E-mail : [email protected]
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัจน์ มีสุข
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
E-mail : [email protected]
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
Tel : 0895216527
E-mail : [email protected]
Profile

อาจารย์ศิริรัตน์ ศรอินทร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

E-mail : [email protected]
Profile

อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ใจวังโลก
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

E-mail : [email protected]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

       ชื่อหลักสูตรภาษาไทย           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

      ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ        Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and  Automation Control Systems

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ)

ชื่อย่อภาษาไทย                   วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ             Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Automation Control Systems)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ               B.Eng. (Electrical Engineering and Automation Control Systems)

 • วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร  เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ มีความแม่นยำ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และมีความยืดหยุ่นสำหรับการพัฒนาในอนาคต ตัวอย่างของระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หุ่นยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ร้านค้าอัตโนมัติ บ้านอัตโนมัติ ระบบจราจรอัตโนมัติ ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ ฟาร์มอัจฉริยะ เป็นต้น

 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรมและอื่นๆ

วิศวกรและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอื่นๆ

ที่ปรึกษาโรงงานภาครัฐและเอกชน

ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

 • ชื่อ นามสกุล  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัจน์ มีสุข

อาจารย์ประจักษ์  บุญภักดี

อาจารย์นฏกร สิริมงคลกาล

อาจารย์ ดร.ธิดาธิป  หารชุมพล

 • วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ในศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
 2. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร

7.1.1  จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

7.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        ไม่น้อยกว่า      32     หน่วยกิต

     1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                         23       หน่วยกิต

                                  (1) กลุ่มวิชาภาษา                                                                9       หน่วยกิต

                                  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              7       หน่วยกิต

                                  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                6       หน่วยกิต

                                  (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                            1       หน่วยกิต

     1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                  ไม่น้อยกว่า          9        หน่วยกิต

                                 (1) กลุ่มวิชาภาษา                                       ไม่น้อยกว่า           3       หน่วยกิต

                                 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า           3       หน่วยกิต

                                 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า           3       หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                               ไม่น้อยกว่า        98    หน่วยกิต

                          2.1)  กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                        55      หน่วยกิต

 (1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                                     21      หน่วยกิต

       และวิทยาศาสตร์

 (2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                                         34      หน่วยกิต

                          2.2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                    ไม่น้อยกว่า          36      หน่วยกิต

                                   (1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                                          27      หน่วยกิต

                                   (2)  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม                  ไม่น้อยกว่า          9       หน่วยกิต

2.3)  กลุ่มวิชาชีพ                                              ไม่น้อยกว่า           7       หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไม่น้อยกว่า         6     หน่วยกิต

8. Facebook สาขาวิชา

             วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ BSRU

https://www.facebook.com/EEA.BSRU/