ขอแสดงความยินดีกับผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ได้รับเลือกเป็นผลงาน Runner-Up ในการประกวด A’ Design Award 2021 สาขา Furniture Design

ผลงานออกแบบ “33” ของผู้ช

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ได้รับรางวัล Excellence Award จากนิทรรศการ International Art, Design and Architecture Exhibition 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการการใช้และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น)

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2

Read more