การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย

O14-มาตรฐานการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการงานการเงิน
ขั้นตอนการให้บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการให้บริการงานวิชาการ
ขั้นตอนการให้บริการงานหนังสือขอไปราชการ

O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565

O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2564

O17-E-Service
ระบบ E – Doucment
ระบบ E – Services
ระบบ ERP & MIS
ERP Web
ระบบ MIS Web