ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการการใช้และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น)

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2

Read more