อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบคัดแยกขยะรีไซเคิล 4 ถังในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566

บทความผลงานวิจัยดีเด่น