คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้เกิดความพร้อมของสาขาวิชาทางด้านห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับนักศึกษาต่อหลักสูตรในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)