คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”—รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สำราญหันต์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์