ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการการใช้และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น)

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.

พื้นที่เป้าหมาย
ชุมชนตากสินสัมพันธ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่ลงพื้นที่
กลุ่มงานนวัตกรรมคัดแยกขยะ
กลุ่มงานหัตถกรรมแปรรูปจัดการขยะ