ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดสำนักงานสีเขียว : BSRU Go Green ครั้งที่ 1โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)